LO Rymanów

Kontakt Zespół Szkół Publicznych w Rymanowie
Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego, Gimnazjum, Szkoła Podstawowa
ul. Szkolna 2
38-480 Rymanów
Telefony:
13 4355020 fax wew. 32
13 4355055 fax wew. 32
lorymanow@interia.pl
http://lorymanow.pl

Blok
Reklamowy

Jeśli są Państwo zainteresowani
umieszczeniem reklamy
na naszej stronie
prosimy o kontakt.

Wymiar banera mniej/więcej:
260 na 170 pikseli

 

Opis

Liceum Ogólnokształcące w ZSP w Rymanowie..

Dołącz do NAS. http://zsprymanow.pl, http://lorymanow.pl

Profile:

 • matematyczno – fizyczny
 • geograficzno – matematyczny
 • cyberbezpieczeństwo z programowaniem
 • humanistyczno – prawniczy
 • językowo – biznesowy
 • medyczno – ratowniczy
 • multimedia i kreowanie wizerunku
 • psychologiczno – pedagogiczny
 • Oddział Przygotowania Wojskowego
 • Oddział Straży Pożarnej i Straży Granicznej

Oferta językowa:

Język angielski obowiązkowo dla wszystkich

Drugi język obcy do wyboru:

 • język francuski
 • język hiszpański
 • język niemiecki
 • język rosyjski
 • język włoski

Profil matematyczno – fizyczny przeznaczony jest dla uczniów zainteresowanych naukami ścisłymi i przyrodniczymi.

Zajęcia na profilu matematyczno- przyrodniczym rozwijają zainteresowania w zakresie nauk ścisłych i przyrodniczych. Przygotowuje do studiowania na kierunkach takich jak: matematyka, fizyka, informatyka, mikro – i nanotechnologie w biofizyce, systemy diagnostyczne w medycynie, energetyka, inżynieria materiałowa, mechanika i budowa maszyn, lotnictwo i kosmonautyka, automatyka i robotyka, mechatronika, finanse i rachunkowość.

Oferujemy uczniom:

 • przygotowanie do olimpiad i konkursów przedmiotowych,
 • nauczanie matematyki i fizyki z wykorzystaniem tablic multimedialnych oraz najnowszych technologii internetowych,
 • warsztaty w salach przedmiotowych, które dają możliwości symulowania wielu zjawisk matematyczno-przyrodniczych,
 • obserwacje Słońca i nocnego nieba za pomocą wysokiej klasy teleskopu Sky-Watcher,
 • udział w wykładach i zajęciach warsztatowych na wyższych uczelniach (Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Rzeszowski, Politechnika Rzeszowska, Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk)
 • warsztaty w laboratoriach Centrum Nauki Kopernik,
 • zajęcia plenerowe z astronomii i astrofizyki w Młodzieżowym Obserwatorium Astronomicznym w Niepołomicach oraz w Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego,
 • zajęcia laboratoryjne w Pracowni Fizycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego ramach współpracy z Instytutem Fizyki UJ.

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym:

 • obowiązkowo – fizyka.

Dodatkowo: 1 lub 2 przedmioty do wyboru.

Przedmiot uzupełniający dostosowany do profilu klasy:

 • programowanie w matematyce / AutoCAD.

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji:

 • język polski, matematyka, język angielski, fizyka.

Profil geograficzno – matematyczny przeznaczony jest dla uczniów zainteresowanych naukami przyrodniczymi i matematycznymi. Matematyka i geografia odgrywają znaczną rolę przy rekrutacji na licznych kierunkach studiów, a szczególnie: matematyka, budownictwo, ekonomia, handel zagraniczny, geografia, geodezja i kartografia, geologia, inżynieria środowiska, architektura krajobrazu, marketing i zarządzanie, ekologia, agroturystyka, turystyka i rekreacja.

Oferujemy uczniom:

 • nowoczesne metody zajęć z wykorzystaniem sprzętu multimedialnego,
 • zajęcia terenowe z wykorzystaniem map i sprzętu GPS,
 • warsztaty matematyczne prowadzone przez wykładowców uczelni wyższych,
 • zajęcia GIS (System Informacji Geograficznej) w Instytucie Geodezji i Gospodarki Przestrzennej UJ w Krakowie,
 • projekty rozwijające zainteresowania geograficzne i matematyczne uczniów,
 • udział w konkursach matematycznych, krajoznawczych i turystycznych,
 • warsztaty w laboratoriach Centrum Nauki Kopernik,
 • zajęcia dodatkowe z podstaw tworzenia map oraz podstaw geodezji i kartografii,
 • realizację projektów z przedsiębiorczości i ekonomii: „Uczelnie szkołom – o finansach z NBP. Akademicki Portfel Wiedzy o Finansach”, „Młoda strefa biznesu”, „Przedsiębiorcza szkoła, przedsiębiorczy uczeń” oraz „Szkoła Przedsiębiorczości – edukacja ekonomiczna poprzez klasowe firmy symulacyjne”,
 • dodatkowa propozycja – historia sztuki dla kandydatów na architekturę,
 • wycieczki krajoznawcze i rajdy.

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym:

 • obowiązkowo –

Dodatkowo: 1 lub 2 przedmioty do wyboru.

Przedmiot uzupełniający dostosowany do profilu klasy:

 • programowanie / AutoCAD / elementy geodezji i kartografii.

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji:

 • język polski, matematyka, język angielski, geografia.

Profil cyberbezpieczeństwo z programowaniem – przeznaczony jest dla Ciebie, jeżeli interesujesz się informatyką, cyberbezpieczeństwem, programowaniem, sztuczną inteligencją oraz posiadasz zdolności i predyspozycje matematyczne. Pomoże Ci w przyszłości brać aktywny udział w tworzeniu, rozwijaniu nowoczesnych technologii.

Społeczeństwo potrzebuje specjalistów, którzy potrafią wykorzystać najnowsze algorytmy i technologie, a z drugiej strony, potrafią je zabezpieczyć. Funkcjonowanie w takim otoczeniu wymaga od nas logicznego myślenia oraz zainteresowania naukami ścisłymi, dzięki czemu możemy je zrozumieć i wykorzystać w codziennym życiu. Znajomość matematyki, języków programowania, bezpieczeństwa technologii informatycznych, różnych programów komputerowych to dzisiaj najbardziej oczekiwane i pożądane umiejętności przez pracodawcę na rynku pracy.

Bezpieczeństwo systemów informatycznych, aplikacji, sieci, ochrony danych osobowych jest niezwykle ważne w zapewnieniu bezpiecznej ciągłości działania systemów. Programowanie, znajomość języków programowania, oprogramowania, algorytmiki to kluczowe umiejętności potrzebne w dobrym zespole IT.Wybierając ten profil masz szansę studiowania na takich kierunkach jak: informatyka, cybernetyka, automatyka i robotyka, inżynieria systemów, informatyka i ekonometria, teleinformatyka i wielu innych kierunkach studiów.

Oferujemy uczniom:

 • dodatkowe zajęcia z programowania i cyberbezpieczeństwa,
 • rozwijanie umiejętności technicznych z zakresu konstruowania, budowania i programowania robotów,
 • warsztaty tematyczne prowadzone przez wykładowców uczelni wyższych,
 • udział w zajęciach rozwijających zainteresowania: bezpieczeństwo systemów, ochrona danych osobowych, konstruowanie robotów,
 • warsztaty z programowania elementów elektroniki.

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym:

 • obowiązkowo: Informatyka.

Dodatkowo: 1 lub 2 przedmioty do wyboru.

Przedmiot uzupełniający dostosowany do profilu klasy:

 • programowanie w matematyce / cyberbezpieczeństwo.

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji:

 • język polski, matematyka, język angielski, informatyka.

Profil humanistyczno – prawniczy skierowany jest do uczniów zainteresowanych naukami humanistycznymi i społecznymi. Zajęcia przygotowują do studiowania na kierunkach: filologia polska, historia, prawo, prawo i administracja, psychologia, pedagogika, socjologia, dziennikarstwo, politologia, stosunki międzynarodowe, europeistyka, kulturoznawstwo, bezpieczeństwo wewnętrzne.

Oferujemy uczniom:

 • cykliczne wykłady i warsztaty na uczelniach wyższych,
 • przygotowanie do olimpiad (Historycznej, Wiedzy o Państwie i Prawie, Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności, Wiedzy o Integracji Europejskiej, Wiedzy o Prawach Człowieka, Filozoficznej, Literatury i Języka Polskiego) oraz do innych prestiżowych konkursów przedmiotowych,
 • udział w projektach edukacyjnych,
 • obserwacje i symulacje rozpraw sądowych,
 • zajęcia w klasach pod patronatem Wydziału Prawa i Administracji WSIiZ w Rzeszowie,
 • udział w projekcie „Akademia Bezpieczeństwa” WSPiA w Rzeszowie,
 • pracę w Młodzieżowej Radzie Gminy Rymanów,
 • tutoriale z zakresu nauk humanistycznych i społecznych,
 • wyjazdy na spektakle, wystawy, do kina,
 • lekcje realizowane w teatrach, galeriach i muzeach,
 • zajęcia medialne,
 • spotkania z przedstawicielami świata kultury, nauki, sportu i polityki,
 • współpracę z mediami,
 • udział w Dyskusyjnym Klubie Filmowym,
 • udział w zajęciach teatralnych, poetyckich i recytatorskich,
 • lektorat z języka łacińskiego.

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym:

 • obowiązkowo: język polski.

Dodatkowo: 1 lub 2 przedmioty do wyboru.

Przedmiot uzupełniający dostosowany do profilu klasy:

 • podstawy dziennikarstwa/elementy prawa

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji:

 • język polski, matematyka, język angielski, wiedza o społeczeństwie.

Profil językowo – biznesowy przeznaczony jest dla uczniów, którzy są zainteresowani nauką języków obcych na poziomie rozszerzonym w zwiększonym wymiarze godzin, a także wykazują zainteresowanie ekonomią i przedsiębiorczością. Obowiązkowym przedmiotem na poziomie rozszerzonym jest język angielski, a do wyboru: geografia lub matematyka. Zajęcia przygotowują do studiowania na takich kierunkach jak: filologie obce (np. angielska, germańska i inne), lingwistyka stosowana, stosunki międzynarodowe, europeistyka oraz  na kierunkach ekonomicznych.

Oferujemy uczniom:

 • możliwość nauki dwóch języków obcych (język angielski obowiązkowo na poziomie rozszerzonym) oraz do wyboru język niemiecki, rosyjski, francuski, hiszpański lub włoski na poziomie podstawowym lub rozszerzonym – w zwiększonym wymiarze godzin,
 • możliwość uczestniczenia w zajęciach prowadzonych w języku angielskim z zakresu historii, geografii oraz kultury państw anglojęzycznych,
 • zajęcia z języka obcego w biznesie,
 • współpraca ze szkołami w Niemczech, Bułgarii, Rumunii, we Włoszech w ramach realizowanych projektów Erasmus Plus oraz z Polsko – Niemiecką Współpracą Młodzieży Jungendwerk (wymiany uczniowskie),
 • współpraca z Uniwersytetem Rzeszowskim i KPU w Krośnie i UP w Sanoku,
 • wyjazdy na spektakle teatralne w języku angielskim,
 • zajęcia z przedsiębiorczości (m.in. tworzenie biznes planu),
 • możliwość zdawania matury dwujęzycznej z języka angielskiego lub niemieckiego,
 • przygotowania do zdawania certyfikatów językowych.

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym:

 • obowiązkowo – język angielski.

Dodatkowo: 1 lub 2 przedmioty do wyboru.

Przedmiot uzupełniający dostosowany do profilu klasy:

 • język obcy w biznesie/podstawy ekonomii.

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji:

 • język polski, matematyka, język angielski, wos.

Profil medyczno – ratowniczy przeznaczony jest dla uczniów zainteresowanych naukami medycznymi, biologicznymi, chemicznymi  i społecznymi. Uczniowie są przygotowani do studiowania m.in. na kierunkach: medycyna, stomatologia, farmacja, pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, ratownictwo medyczne,  ochrona zdrowia, inżynieria biomedyczna, biologia, chemia, psychologia, biotechnologia, biochemia, chemia stosowana, weterynaria, zootechnika, ochrona środowiska, kosmetologia, wychowanie fizyczne i wiele innych.

Oferujemy uczniom:

 • wykłady, warsztaty, zajęcia laboratoryjne i ćwiczenia praktyczne na uczelniach wyższych,
 • przygotowanie do olimpiad i konkursów,
 • innowacyjne zajęcia i udział w ćwiczeniach w ramach Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego i Państwowego Ratownictwa Medycznego,
 • współpracę z instytucjami promującymi transplantologię w Polsce,
 • współpracę międzynarodową w ramach projektu Erasmus,
 • naukę postepowania przy nagłym zatrzymaniu krążenia połączoną z obsługą automatycznego defibrylatora, ćwiczenia praktyczne z zakresu prowadzenia resuscytacji – krążeniowo – oddechowej,
 • zajęcia z ratownictwa medycznego odbywające się nie tylko w systemie klasowolekcyjnym, ale także poza szkoła, m.in. w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym i Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Sanoku,
 • projekty prozdrowotne i proekologiczne,
 • własne projekty badawcze,
 • możliwość udziału w wolontariacie w placówkach opieki zdrowotnej oraz akcjach Szkolnego Koła PCK oraz Szkolnego Koła Honorowych Dawców Krwi,
 • język angielski zawodowy – innowacja pedagogiczna,
 • lektorat z języka łacińskiego.

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym:

 • obowiązkowo: biologia.

Dodatkowo: 1 lub 2 przedmioty do wyboru.

Przedmiot uzupełniający dostosowany do profilu klasy:

 • pielęgniarstwo/ratownictwo medyczne.

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji:

 • język polski, matematyka, język angielski, biologia.

Profil psychologiczno-pedagogiczny to oferta dla przyszłych pedagogów i psychologów, opiekunów, pracowników socjalnych oraz terapeutów.

Studia pedagogiczne, psychologiczne, zarządzania zasobami ludzkimi i inne pokrewne kierunki otwierają możliwości zatrudnienia w oświacie, działalności gospodarczej usługowej i produkcyjnej, opiece społecznej, medycynie, w dziedzinie ekonomii, filozofii, teologii itp. To miejsce, gdzie sam możesz zrozumieć siebie i zdecydować o swojej przyszłości.

Zajęcia prowadzone są metodami aktywizującymi oraz warsztatowymi. Umożliwią zrozumienie specyfiki myślenia psychologicznego oraz pozwolą przełożyć zdobytą wiedzę teoretyczną na interpretację zdarzeń z życia codziennego.

Oferujemy uczniom:

 • zajęcia z psychologiem, psychoterapeutą oraz mediatorem,
 • szkolenia z rówieśniczej interwencji kryzysowej i pomocy przedpsychologicznej (zdobywanie wiedzy efektywnego i bezpiecznego wspierania swoich przyjaciół i znajomych w sytuacjach trudnych, poznanie podstawowych reguł pomagania),
 • zajęcia z neurodydaktyki w praktyce szkolnej, czyli wykorzystanie wiedzy o pracy mózgu do szybszego i skuteczniejszego uczenia się,
 • kurs pedagogiki wczesnoszkolnej w praktyce w ramach współpracy z przedszkolem i szkołą podstawową,
 • warsztaty tematyczne (m.in. zarządzanie zasobami ludzkimi, komunikacja interpersonalna, asertywność, samoocena, radzenie sobie w sytuacjach trudnych, wystąpienia publiczne, kreatywność, alternatywne sposoby rozwiązywania sporów i konfliktów),
 • program mediacji rówieśniczych – tytuł „mediatora rówieśniczego”,
 • udział w ogólnopolskich olimpiadach, turniejach psychologicznych i pedagogicznych z możliwością zdobycia indeksu na studia wyższe,
 • sporządzanie profili psychologicznych, uczestnictwo w projektach badawczych i eksperymentach społecznych,
 • udział w pozalekcyjnym seminarium psychologicznym i wieczorkach psychologicznych.

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym:

 • obowiązkowo: język polski.

Dodatkowo: 1 lub 2 przedmioty do wyboru.

Przedmiot uzupełniający dostosowany do profilu klasy:

 • podstawy psychologii/pedagogiki.

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji:

 • język polski, matematyka, język angielski, biologia.

Oddział przygotowania wojskowego przeznaczony jest dla młodych ludzi, którzy planują związać swoją przyszłość z wojskiem. Może być doskonałym wstępem do kariery wojskowej oraz wyjątkową okazją do sprawdzenia swoich możliwości.

Oddział przygotowuje uczniów również do studiowania w szkołach oficerskich, na politechnikach, akademiach wychowania fizycznego. Szkolimy przyszłych studentów takich kierunków jak: bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne oraz ratownictwo medyczne.

Oddział został objęty pilotażowym programem MON (jeden ze 130 w Polsce) oraz patronatem 21 Brygady Strzelców Podhalańskich, wpisuje się w 125 lat tradycji Towarzystwa Gimnastycznego Sokół, którego jesteśmy spadkobiercami. Dumni z chwały przodków śmiało patrzymy w przyszłość, oferując naszym uczniom najlepsze wojskowe wykształcenie na Podkarpaciu.

Oferujemy uczniom:

 • kształcenie obywatelskie i patriotyczne,
 • poznawanie etyki żołnierskiej i Ceremoniału Wojskowego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
 • szkolenie strzeleckie na szkolnej strzelnicy o najwyższym standardzie w województwie z broni palnej, sportowej i bojowej,
 • przeszkolenie z zakresu obronności, taktyki wojskowej, kryminalistyki i kryminologii,
 • naukę musztry użytkowej i paradnej,
 • ćwiczenia z terenoznawstwa i łączności, szkolenie medyczne i prawne,
 • współpraca z WSPiA i WSIiZ w Rzeszowie,
 • zajęcia w jednostkach wojskowych i ośrodkach szkolenia służb mundurowych,
 • obozy szkoleniowo-kondycyjne (klasa pierwsza – Mazury, klasa druga – Pomorze) oraz obóz sportowy z windsurfingu (ośrodek szkoleniowy na Mazurach),
 • dodatkowe zajęcia sprawnościowe: sztuki walki, siłownia, basen, narty, park linowy, spływy kajakowe, paintball.

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym:

 • obowiązkowo: geografia.

Dodatkowo: 1 lub 2 przedmioty do wyboru.

Przedmiot uzupełniający dostosowany do profilu klasy:

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji:

 • język polski, matematyka, język angielski, geografia.

Straży Pożarnej i Straży Granicznej

Uczniowie na tym profilu pozyskują najaktualniejszą wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej oraz podstawowe wiadomości i umiejętności dotyczące zadań realizowanych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej. Zaprojektowane zajęcia umożliwiają udział w symulowanych działaniach prowadzonych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej i Straży Pożarnej, co pozwala uczniom wykształcić odpowiednie cechy charakteru i pożądane postawy.

Zajęcia mają na celu przygotowanie kandydatów do podejmowania dalszego kształcenia na studiach pożarniczych oraz procedury naboru do Państwowej Straży Pożarnej i Straży Granicznej w zakresie wymaganej wiedzy ogólnej i egzaminów sprawnościowych.

Oferujemy uczniom:

 • program kształcenia opracowany na podstawie porozumień z Państwową Strażą Pożarną i Strażą Graniczną,
 • zapoznanie z organizacją i strukturą systemu ochrony przeciwpożarowej i Państwowej Straży Pożarnej,
 • poznanie struktury, zadań i zasad funkcjonowania służb i podmiotów funkcjonujących w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym,
 • przybliżenie zasad organizacji i prowadzenia działań ratowniczo- gaśniczych oraz działań w czasie klęsk żywiołowych i innych miejscowych zagrożeń,
 • trening strzelecki, taktyka przeciwdywersyjna,
 • zapoznanie z technikami interwencyjnymi, metodami przeprowadzania kontroli osób i środków transportu,
 • zajęcia prowadzone z czynnymi funkcjonariuszami SG i PSP oraz pracownikami uczelni wyższych z zakresu prawa, socjologii, cyberbezpieczeństwa i ratownictwa medycznego,
 • regularne wizyty w porcie lotniczym Rzeszów-Jasionka, Lotniczym Pogotowiu Ratowniczym w Sanoku, Placówce Straży Granicznej w Ustrzykach Górnych, Zakładzie Karnym w Rzeszowie, Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sanoku.

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym:

 • obowiązkowo: wiedza o społeczeństwie.

Dodatkowo: 1 lub 2 przedmioty do wyboru.

Przedmiot uzupełniający dostosowany do profilu klasy:

 • ratownictwo medyczne.

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji:

 • język polski, matematyka, język angielski, geografia.

Profil multimedia i kreowanie wizerunku przeznaczony jest dla uczniów zainteresowanych pracą w branży medialnej. Dodatkowe zajęcia takie jak: podstawy dziennikarstwa, fotografia, edycja filmu oraz praca nad wizerunkiem pozwalają uczniom w przyszłości na kontynuację zainteresowań na wielu kierunkach studiów wyższych o podobnej tematyce.

Oferujemy uczniom:

 • cztery semestry dodatkowych zajęć w ramach siatki godzin z: dziennikarstwa, fotografii, filmu, pracy nad wizerunkiem (autoprezentacja, wizaż, modeling),
 • możliwość wyboru przedmiotów do rozszerzenia, w tym języków (5 do wyboru),
 • w ciągu całego cyklu nauki warsztaty i spotkania z: prowadzącymi programy telewizyjne i radiowe, zawodowymi fotografami i filmowcami, doświadczonymi modelkami i wizażystkami, specjalistami od kreowania wizerunku,
 • możliwość korzystania ze szkolnego studia fotograficznego, pracowni lingwistycznej, szkolnego radiowęzła,
 • współprace ze szkołami w Niemczech, Austrii, we Włoszech i na Węgrzech w ramach realizowanych projektów Erasmus+ (wymiany uczniowskie),
 • indywidualny program nauczania z wybranego języka obcego dla uczniów wybitnie uzdolnionych lingwistycznie,
 • współprace z Uniwersytetem Rzeszowskim, Karpacką Państwową Uczelnią w Krośnie, Uczelnią Państwową w Sanoku.

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym:

 • obowiązkowo: język angielski.

Dodatkowo: 1 lub 2 przedmioty do wyboru.

Przedmioty uzupełniające dostosowane do profilu klasy:

 • podstawy dziennikarstwa, fotografia, film, kreowanie wizerunku.

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji:

 • język polski, język angielski, matematyka, wos.

 

Znajdziesz nas również:

www: zsprymanow.pl

facebook.com/lorymanow

instagram: lowrymanowie

tik tok: lorymanow

Zobacz także:
lesko.info/aktualnosci/

KONTAKT:

Zespół Szkół Publicznych w Rymanowie
Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego, Gimnazjum, Szkoła Podstawowa
ul. Szkolna 2
38-480 Rymanów
Telefony:
13 4355020 fax wew. 32
13 4355055 fax wew. 32
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informacje dodatkowe

Godziny pracy: 8.00-16.00
NIP -
Regon -

Lokalizacja

podkarpackie
ul. Szkolna 2, 38-480 Rymanów

Video

iamb4b728x90px